CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ

I/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
1. Tiền thân của công ty là Phòng Phát hành trực thuộc Văn phòng Tổng cục Thống kê
Trước yêu cầu của đất nước và của ngành Thống kê và về biểu mẫu thống kê - kế toán đảm bảo tính thống nhất Nhà nước ban hành cho cả nước. Ngày 30/4/1976 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 17/TCTK/QĐ thành lập Phòng Phát hành trực thuộc Văn phòng Tổng cục Thống kê. Phòng Phát hành có nhiệm vụ cấp phát mẫu biểu in sẵn của ngành theo kế hoạch, đồng thời quản lý thống nhất việc in và phát hành các loại biểu mẫu Thống kê - kế toán thống nhất của Nhà nước ban hành cho các đơn vị kinh tế cơ sở.
Ngày 10/10/1977 Tổng cục Thống kê có Quyết định số 736/TCTK-QĐ về việc chuyển Phòng Phát hành biểu mẫu thành Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê. Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng với chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức quản lý thống nhất việc in và phát hành các loại biểu mẫu, báo cáo thống kê – kế toán của nhà nước ban hành cho các đơn vị kinh tế cơ sở, tiến tới quản lý thống nhất việc in và phát hành các loại sách nghiệp vụ và tạp chí thống kê. Từng bước hỗ trợ các ngành cung cấp một phần chứng từ sổ sách hạch toán cho các đơn vị hạch toán cơ sở.
Để đảm bảo yêu cầu công tác phát hành biểu mẫu Thống kê đối với các tỉnh thành phố phía nam, ngày 28/3/1978 Tổng cục Thống kê có Quyết định số 160/TCTK-QĐ về việc thành lập Chi nhánh Phát hành biểu mẫu Thống kê tại TP Hồ Chí Minh là đơn vị hạch toán trực thuộc Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê.
2. Chuyển từ trực thuộc Văn phòng Tổng cục Thống kê về trực thuộc Nhà xuất bản Thống kê
Để đáp ứng yêu cầu của ngành Thống kê về sách nghiệp vụ ngày càng lớn, ngày 20/01/1981 Tổng cục Thống kê có Quyết định số 51-TCTK/QĐ thành lập Nhà xuất bản Thống kê. Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê và Tạp chí Thống kê chuyển phần việc xuất bản trước đây đảm nhiệm về Nhà xuất bản Thống kê. Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê từ chỗ trực thuộc Văn phòng Tổng cục Thống kê chuyển về trực thuộc Nhà xuất bản Thống kê.
3. Chuyển từ trực thuộc Nhà xuất bản Thống kê về trực thuộc Tổng cục Thống kê
Do tính chất hoạt động và yêu cầu công tác quản lý đối với Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê, ngày 25/12/1982 Tổng cục Thống kê có Quyết định số 102/TCTK-QĐ tách Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê ra khỏi Nhà xuất bản Thống kê. Từ 01/01/1983 Quốc doanh Phát hành biểu mẫu trực thuộc Tổng cục Thống kê, chức năng, nhiệm vụ được quy định lại. Ngày 17/3/1983, Tổng cục Thống kê có Quyết định số 101-TCTK/QĐ đồng ý để Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê thành lập Xưởng seo giấy trực thuộc Quốc doanh.
Tổ chức của Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê lúc đó với tổng số 58 CBCNV và 08 đơn vị phụ thuộc gồm:
- Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
- Xưởng seo giấy
- Tổ Kế hoạch
- Tổ Phát hành và kho
- Tổ cung ứng
- Tổ Tài vụ
- Tổ hành chính quản trị
- Tổ bảo vệ.
Thời kỳ 1976 - 1986 Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê từ chỗ là đơn vị trực thuộc Văn phòng Tổng cục Thống kê và Nhà xuất bản Thống kê đã phát triển thành Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê là đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng. Có xưởng seo giấy và khu nhà để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
4. Mở rộng ngành nghề và chuyển tên từ Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê thành Công ty sản xuất và dịch vụ tổng hợp
Để mở rộng chức năng kinh doanh cho Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê, ngày 14/10/1989 Tổng cục Thống kê có Quyết định số 193-TCTK/QĐ chuyển Quốc doanh Phát hành biểu mẫu Thống kê thành Công ty sản xuất và dịch vụ tổng hợp. Ngoài chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, Công ty được bổ sung thêm chức năng: được liên doanh, liên kết với các ngành, các địa phương và các thành phần kinh tế để tổ chức sản xuất và dịch vụ sản xuất phù hợp với cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động của Công ty. Sản phẩm sản xuất ra được tự khai thác, tự tiêu thụ hoặc ủy thác xuất khẩu theo chế độ quản lý xuất nhập khẩu của Nhà nước.
Tuy đã được bổ sung chức năng, nhiệm vụ nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, lãnh đạo Công ty phải thay đổi. Yêu cầu biểu mẫu Thống kê – kế toán của ngành và xã hội rất lơn, Công ty chưa đáp ứng đủ.
5. Công ty được thành lập lại với tên mới: Công ty Phát hành biểu mẫu Thống kê
Căn cứ quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước, ngày 04/6/1993 Tổng cục Thống kê có Quyết định số 36/QĐ/TCTK về việc thành lập Công ty Phát hành biểu mẫu Thống kê, trụ sở công ty tại Láng Thượng, Đống Đa, HN. Chi nhánh của Công ty có trụ sở tại tầng trệt, 16 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Vốn kinh doanh của công ty (ngân sách cấp và tự bổ sung) là 344 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Đặt in và phát hành các chứng từ ghi chép ban đầu, phiếu điều tra thống kê, biểu mẫu báo cáo và tổng hợp thống kê, các loại giấy tờ và sổ sách dùng trong quản lý kinh tế - xã hội. Phát hành sách niên giám thống kê, sách hướng dẫn công tác hạch toán, phân tích kinh tế, các chế độ báo cáo thống kê. Sản xuất các loại giấy phục vụ một phần cho việc in các loại chứng từ biểu mẫu thống kê.
Với chức năng chỉ đặt in và phát hành nên giá thành biểu mẫu khó cạnh tranh, sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Được sự đồng ý của Tổng cục Thống kê, ngày 27/11/2000 Công ty Phát hành biểu mẫu Thống kê được Cục xuất bản - Bộ Văn hóa thông tin cấp Giấy phép hoạt động ngành in số 128/GP-In.
Ngày 04/02/2004 Tổng cục Thống kê có Quyết định số 146/QĐ-TCTK về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty: In và phát hành sách, các ấn phẩm phục vụ kinh tế văn hóa xã hội, giới thiệu giấy các loại, văn hóa phẩm, nhu yếu phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ.
Tổ chức của Công ty Phát hành biểu mẫu Thống kê với tổng số bình quân 44 CBCNV và 06 đơn vị phụ thuộc gồm:
- Chí nhánh tại TP HCM (giải thể năm 2010)
- Xí nghiệp in
- Phòng kinh doanh 1
- Phòng kinh doanh 2 (sau chuyển thành Cửa hàng Phát hành biểu mẫu)
- Phòng Tài vụ
- Phòng Tổ chức Hành chính
6. Công ty chuyển từ trực thuộc Tổng cục Thống kê về trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Công ty Phát hành biểu mẫu Thống kê là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Thống kê (thời kỳ Tổng cục Thống kê trực thuộc Chính phủ) nay là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (từ khi Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về cơ cấu lại doanh nghiệp và tiến tới cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Năm 2010 Công ty Phát hành biểu mẫu Thống kê đã từng bước chuẩn bị hồ sơ để chuyển đổi doanh nghiệp.
Ngày 30/5/2011 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 715/QĐ-BKHĐT về việc chuyển Công ty Phát hành biểu mẫu Thống kê thành Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Ngày 23/6/2011 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định số 879 và 880/QĐ-BKHĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và Kiểm soát viên công ty.
Ngày 15/12/2011 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định số 1943/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Ngày 07/11/2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên (chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước). Vốn điều lệ 990.588.911 đồng.
Ngày 09/12/2012 Phòng cảnh sát QLHH về TTXH cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. Mẫu dấu mới này được phép sử dụng từ ngày 05/12/2012.
Tổ chức của Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê gồm 40 CBCNV và các phòng ban:
  • Phòng Tổ chức Hành chính
  • Phòng Kế toán
  • Xưởng sản xuất
  • Phòng Kinh doanh 1 (giải thể năm 2011)
Đến năm 2014 thành lập lại Phòng Kinh doanh nhưng thực chất không hoạt động, (phòng chỉ có 01 Trưởng phòng, không có nhân viên)
  • Cửa hàng Phát hành biểu mẫu (giải thể năm 2011)
7. Công ty chuyển từ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về trực thuộc SCIC
Thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ và Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Ngày 19/10/2016 Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã ký biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê từ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
II/ CÔNG TY TIẾN HÀNH CỔ PHẦN HÓA
Ngày 21/8/2017 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã ký Quyết định số 292/QĐ-ĐTKDV về việc phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Ngày 21/8/2017 Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ký Quyết định số 293/QĐ-ĐTKDV.BCĐCPH về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Thời điểm 0 giờ ngày 01/10/2017 được xác định là thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; xác định số lao động hiện có để cổ phần hóa Công ty.
Ngày 28/3/2018 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ký Quyết định số 76/QĐ-ĐTKDV về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Ngày 15/8/2018 Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ký Quyết định số 68/QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Giá trị thực tế của DN để CPH là: 5.727.774.286 đồng (trong đó: Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại DN là: 4.740.001.540 đồng).
Ngày 20/11/2018 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ký Quyết định số 434/QĐ-ĐTKDV về việc phê duyệt Phương án sử dụng lao động để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Tổng số LĐ tại thời điểm 01/10/2017 là: 22 người
Tổng số LĐ nghỉ hưu trước tuổi sau khi CPH là: 02 người
Tổng số LĐ chấm dứt HĐLĐ là: 01 người (chấm dứt HĐLĐ ngày 31/12/2017)
Tổng số LĐ chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần là: 19 người.
Ngày 08/4/2019 Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ký Quyết định số 33/QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Vốn điều lệ của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê: 2.054.950.000 đồng
Mệnh giá 01 cổ phần là: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 205.495 cổ phần, trong đó:
Cổ phần của Nhà nước: 0 cổ phần, chiếm 0% VĐL
Cổ phần bán ưu đãi cho NLĐ trong DN: 61.100 cổ phần, chiếm 29,73% VĐL
Cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn: 6.164 cổ phần, chiếm 3% VĐL
Cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư thông thường: 138.231 cổ phần, chiếm 67,27% VĐL
Giá khởi điểm bán đấu giá công khai: 27.200 đồng/cổ phần.
Ngày 15/5/2019 Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt tổ chức bán đấu giá công khai 138.231 cổ phần để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Kết quả có 04 nhà đầu tư đã mua: 38.431 cổ phần
Số cổ phần còn lại:99.800 cổ phần
Ngày 28/5/2019 Ban chỉ đạo CPH ký Công văn số 965/ĐTKDV-ĐT4 về việc giao Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa bán hết của đợt bán đấu giá ngày 15/5/2019
Ngày 05/6/2019 Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê và Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt đã chào bán thỏa thuận số lượng 99.800 cổ phần chưa bán hết của đợt bán đấu giá
Kết quả có 03 nhà đầu tư đã trúng mua: 99.800 cổ phần
Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 947/ĐTKDV-ĐT4 ngày 27/5/2019 của Ban chỉ đạo CPH về việc nộp tiền mua cổ phần của CBCNV và tổ chức Công đoàn. Ngày 12/6/2019 Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê đã bán hết 61.100 cổ phần ưu đãi cho NLĐ trong DN và 6.164 cổ phần cho tổ chức Công đoàn.
Ngày 14/6/2019 Ban chỉ đạo CPH ký Công văn số 1111/ĐTKDV-ĐT4 về việc tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu để thành lập Công ty cổ phần.
Ngày 28/6/2019 Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê đã gửi tài liệu ĐHCĐ lần I đến tất cả 30 cổ đông dự ĐH.
Ngày 10/7/2019, tại 54 Nguyễn Chí Thanh đã diễn ra ĐHĐCĐ lần I thành lập Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
Đại hội đã phê duyệt các phương án, Điều lệ và bầu 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS.
Ngày 10/7/2019 Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ký Quyết định số 59/QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc Quyết toán kinh phí chi trả lao động dôi dư khi CPH. Thực hiện Quyết định này, ngày 17/8/2019 Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê đã chi trả kinh phí lao động dôi dư cho 02 người LĐ với tổng số tiền: 96.182.500 đồng.
Tính đến ngày 29/8/2019 tổng cộng số tiền thu từ cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê đã nộp về Quỹ Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp - Bộ Tài chính là: 23.344.617.380 đồng (Công ty đã làm Công văn số 08/CV-IPH ngày 16/9/2019 báo cáo chi tiết gửi về Bộ Tài chính và SCIC.
Ngày 12/7/2019 HĐQT Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê đã họp và bầu đ/c Chu Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT
Ngày 12/7/2019 BKS đã họp và bầu đ/c Đoàn Thị Thu Hiền giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần.
Ngày 28/8/2019 Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100111659 (đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/8/2019).
Ngày 03/9/2019 Ban chỉ đạo cổ phần hóa ký Công văn số 1790/ĐTKDV-BCĐCPH về quyết toán cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê. Theo nội dung công văn, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN cổ phần, Công ty phải hoàn thiện các việc:
- Lập BCTC tại thời điểm 27/8/2019
- Thực hiện Kiểm toán BCTC 2018 và BC quá trình cổ phần hóa
- Quyết toán thuế và các khoản phải nộp NSNN
Ngày 19/9/2019 Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê gửi Công văn số 06/CV-ỊPH về việc chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán Việt Tin để kiểm toán BCTC năm 2018 và kiểm toán BC quá trình cổ phần hóa từ 01/10/2017 đến 27/8/2019; trình SCIC phê duyệt.
Ngày 27/9/2019 Ban chỉ đạo cổ phần hóa ký Công văn số 2010/ĐTKDV-ĐT4 về việc đồng ý chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán Việt Tin.
Ngày 28/9/2019 Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê đã ký Hợp đồng kiểm toán số 1923/2019/VCPA/HĐKT-KiT với Công ty TNHH kiểm toán Việt Tin.
Ngày 30/9/2019 cơ quan Thuế bắt đầu vào làm việc quyết toán thuế từ năm 2015 đến 27/8/2019.
Ngày 16/10/2019 Báo cáo kiểm toán năm 2018 và Báo cáo kiểm toán quá trình cổ phần hóa (từ 01/10/2017 đến 27/8/2019) đã được phát hành.